1601507English for Thesis Writing
ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนวิทยานิพนธ์
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, -
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การฝึกอ่านบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ การฝึกเขียนบท คัดย่อวิทยานิพนธ์ในรูปแบบต่างๆ และการเขียนวิทยานิพนธ์ตามสาขาวิชาที่เรียน


Practice in reading thesis or dissertation abstracts published in from academic journals, practice in writing various formats of thesis or dissertation abstracts, writing a thesis or dissertation according to one’s field of study.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55