1601506English for Graduate Studies
ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, -
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศัพท์ โครงสร้างภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการพูดเพื่อการสื่อสารในบริบทที่เป็นทางการ และวิชาการ รูปแบบ องค์ประกอบ เทคนิคการอ่าน เขียนเรื่องและย่อหน้าของงานเขียนทางวิชาการและการอ่านบทความ และงานเขียนทางวิชาการเฉพาะด้าน


English vocabulary and basic structure necessary for communication in official and academic contexts, patterns, components, reading techniques, paragraph reading and writing, reading and writing for specific purposes
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55