1601505Information and Communication Technology Application
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, -
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารในการจัดการเอกสาร ตารางคำนวณ การนำเสนอผลงาน การใช้บริการอินเตอร์เน็ต ในการค้นข้อมูล และการสื่อสารข้อมูล เช่น search engine, E-mail เป็นต้น


Hardware, software and computer internet, application of information and communication technology to management of document, spread sheet software,
presentation software, internet service in searching and communication data such as search engine, E-mail etc.
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet