1601505Information and Communication Technology Application
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, -
หน่วยกิต2 (1-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเอกสาร ตารางคำนวณ การนำเสนอผลงาน การใช้บริการอินเทอร์เน็ตในการค้นข้อมูล และการสื่อสารข้อมูล เช่น search engine, Email เป็นต้น


Hardware, software and computer internet; application of information and communication technology to management of document; spread sheer software,
presentation software; internet service in searching and communicating data such as search engine, E-mail etc.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54