0156499 Internship
การฝึกประสบการณ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต6 (1-12-12)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การทำงานในสถานประกอบการญี่ปุ่น โดยให้นิสิตได้ทำงานในสถานที่ทำงานจริง ภายในระยะเวลาที่กำหนด


Practical working with existing Japan Company within the scheduled plan of internship
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet