0156102Elementary Japanese 2
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-2-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทักษะด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน ศัพท์เกี่ยวกับสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน


Skills of listening, speaking reading and writing; vocabulary in daily life situations
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54