0146719Seminar on Laotian Architecture
สัมมนาสถาปัตยกรรมลาว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมลาว สกุลช่างสถาปัตยกรรมลาว อิทธิพลของต่างชาติ ลักษณะและเอกลักษณ์ทางความคิด การถ่ายทอดชีวทัศน์และโลกทัศน์ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ทางสถาปัตยกรรมลาว


General knowledge related to Laotian architecture; Laotian architecture’s specialists, the influence of foreign country, characteristics and unique thoughts, the transmission of bio-views and world views through the process of
architectural creations in Laos.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55