0146714Seminar on Laotian Culture
สัมมนาวัฒนธรรมลาว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อของกลุ่มชนต่างๆในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


Tradition, rites and beliefs in divergent groups in Lao People’s Democratic of Republic
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54