0146709Seminar on the Ethnology in Laos
สัมมนาชาติพันธุ์วิทยาในลาว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ชาติพันธุ์และชนเผ่าในลาวทั้งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและต่างประเทศ วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ วิธีทางวัฒนธรรม วิถีทางการเมืองการปกครองและบทบาททางสังคมในอดีตและปัจจุบัน เรียบเรียงสาระสังเขปวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องการวางแผนออกแบบการวิจัย การจัดทำเค้าโครงวิทยานิพนธ์

Ethnological origin and ethnic groups in Laos both in Lao People’s Democratic Republic and foreign country; way of life in different ethnographical groups, cultural method, political method and social roles both in the past and present,
the arrangement of brief, contents of related literature, research design planning and thesis proposal development.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54