0146707Inscription, Manuscripts and Ancient Documents in Lao
จารึกและเอกสารโบราณในลาว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การอ่าน การแปล การวิเคราะห์ศิลาจารึกและเอกสารโบราณที่ค้นพบในประเทศลาว


Transliteration, translation and analysis the inscription and ancient documents discovered in Laos.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54