0146704Seminar on Regional Literature of Laos
สัมมนากระบวนทัศน์การวิจัยวรรณกรรมท้องถิ่น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สำรวจสถานภาพการวิจัย การประเมินสถานภาพขององค์ความรู้แนวคิดทฤษฎีและวิธีการศึกษาการสำรวจและเรียบเรียงวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การวางแผนออกแบบการวิจัย การจัดทำเค้าโครงวิทยานิพนธ์


Discussion on research status ; assessment of status of knowledge, theoretical concepts, theories and methodology of survey study and the arrangement of related literature, research design planning and thesis proposal development .
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54