0146703Seminar on Individual Works
สัมมนาผลงานเฉพาะบุคคล
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ผลงานของนักประพันธ์หรือปราชญ์ด้านลาวศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นระดับภูมิภาคหรือระดับนานาชาติ การวิเคราะห์วิสัยทัศน์และกระบวนทัศน์ในการสร้างองค์ความรู้ เนื้อหาสาระขององค์ความรู้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากองค์ความรู้ต่อวงวิชาการ
หรือชุมชน

Works of writers or scholars in Laotian study; ones who are excellent at local or international level ; analysis of vision and the paradigm process of constructing a body of knowledge, contents of the knowledge, impacts resulting
from the knowledge on academic fields and community.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54