0146702Seminar on Research status of Laotian Language and Literature
สัมมนาสถานภาพการวิจัยทางภาษาและวรรณกรรม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สำรวจสถานภาพการวิจัยด้านภาษาและวรรณกรรมลาว การประเมินสภานภาพขององค์ความรู้ แนวคิด ทฤษฎีและวิธีการศึกษา การสำรวจและเรียบเรียงสาระสังเขปวรรณกรรรมลาวที่เกี่ยวข้อง การวางแผนออกแบบการวิจัย การจัดทำเค้าโครง
วิทยานิพนธ์

Discussion on research status of Laotian language and literature; assessment on knowledge, concept, theory and study method; reviews and brief arrangement of the related Laotianliterature , the research design planning
and the research proposal development.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55