0146628The Art of Lao Prose and Poetry
การประพันธ์ร้อยแก้วและร้อยกรอง
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะและลีลาของงานประพันธ์ร้อยแก้วและร้อยกรองรูปแบบต่างๆ เกณฑ์การพิจารณาและคัดสรรงานประพันธ์ที่มีคุณค่า ฝึกการสร้างสรรค์งานเขียนและบทประพันธ์ทั้งร้อยแก้ว ร้อยกรอง ฝึกวิเคราะห์ และประเมินค่างานประพันธ์


Quality and style of composition work on prose and different types of poetry; criterion for consideration and selection of valuable composition work; training in creation of composition work in both prose and poetry;
training in analysis and evaluation of composition work
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54