0146627Lao for Specific Purposes
ภาษาลาวเฉพาะกิจ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะและขอบเขตของการใช้ภาษาลาวในวงวิชาชีพต่างๆ วิเคราะห์การใช้คำ สำนวน โวหารและลีลาในการเขียนเฉพาะวงการและศาสตร์ต่างๆได้แก่ วิชาการสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ การประพันธ์ การสื่อสารมวลชน วงการธุรกิจ
รวมทั้งการใช้ภาษาในวงราชการ

Significance and scope of the use of Lao in different professions; analysis of word use, idioms, rhetoric and style in specific purpose writing and in various sciences such as social science, pure science,
applied science, composition, mass communication, business and official language
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54