0146624Historical and Comparative Linguistics
ภาษาศาสตร์เชิงประวัติและเปรียบเทียบ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายของภาษาศาสตร์เชิงประวัติและเปรียบเทียบ การนำแนวคิด ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์เชิงประวัติและเปรียบเทียบมาวิเคราะห์และสร้างองค์ความรู้ทางภาษาในลาว ทั้งด้านตระกูลภาษา การเปลี่ยนแปลงทางภาษา การเปรียบเทียบภาษา
ในประเทศลาว กับภาษาอื่นเพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ทางภาษา

Concepts in Historical and Comparative Linguistics; application of Theory of Historical and Comparative Linguistics to analyze and establish the essence of knowledge of the Lao language both within language families and in evolution;
comparison of Lao language with other languages for an investigation of relationships across languages
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54