0146616 Seminar in Lao Studies Research
สัมมนางานวิจัยด้านลาวศึกษา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ประเภทและขอบเขตของการวิจัยด้านลาวศึกษาโดยทั่วไป การวิจัยด้านลาวศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ วิเคราะห์ วิจารณ์งานวิจัยโดยใช้หลักวิชาการวิจารณ์งานวิจัยโดยใช้หลักวิชาการด้านลาวศึกษาและระเบียบวิธีวิจัยเป็นพื้นฐาน
วิจารณ์งานวิจัยโดยใช้หลักวิชาการด้านลาวศึกษาและระเบียบวิธีวิจัยเป็นพื้นฐาน

Significance type and scope of research in lao studies in general; research work in Laos and abroad; analysis of research work on the basis of academic theory; and lao studies procedures of research work; exchange
of opinion through the seminar process
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54