0146612 Seminar in Lao Literature Research
สัมมนางานวิจัยด้านวรรณคดีลาว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ประเภทและขอบเขตของการวิจัยด้านวรรณคดีโดยทั่วไป การวิจัยด้านวรรณคดีลาวทั้งในประเทศและต่างประเทศ วิเคราะห์ วิจารณ์งานวิจัยโดยใช้หลักวิชาการภาษาและระเบียบวิธีวิจัยเป็นพื้นฐานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
โดยวิธีการสัมมนา

Significance type and scope of research in literature in general; research work in Laos and abroad; analysis of research work on the basis of academic theory; and literature procedures of research work;
exchange of opinion through the seminar process.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54