0146546Lao Occupation and Economy
อาชีพและเศรษฐกิจลาว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
อาชีพและเศรษฐกิจของลาว ลักษณะอาชีพและวิธีการประกอบอาชีพในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม และนิสัยของผู้คนในท้องถิ่น


work and economy in Laos; characteristics and method of local work; Relationship between geographical feature social status and culture and behavior of local people; analysis of work and economy in terms of their origin,
the process of continuity; concepts of planning to develop work and local economy
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54