0146543Local Beliefs and Customs in Lao
ความเชื่อและประเพณีท้องถิ่นลาว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
มโนทัศน์เบื้องต้นเกี่ยวกับบทความเชื่อและประเพณี ความหมายและอิทธิพลของความเชื่อที่มีต่อมนุษย์ทั้งชีวทัศน์ โลกทัศน์ และพฤติกรรมของบุคคล วิเคราะห์ระบบความเชื่อและประเพณีที่ปรากฎในท้องถิ่นต่างๆ ของลาว ทั้งความเชื่อและประเพณีดั้งเดิม การปรับเปลี่ยนในสมัยต่างๆ
ศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบความเชื่อและประเพณีให้เหมาะสมกับยุคสมัยโดยไม่ทอดทิ้งสิ่งต่างๆที่มีค่าและปรับใช้ความเชื่อและประเพณีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

Primary concepts of beliefs and customs; the meaning of customs, and influence of beliefs towards human beings in relation to bio-vision, worldview, and personal behavior; analysis of the beliefs and the customs in Laos in different
areas, traditional beliefs and customs and their evolution through different periods; study of the course of development of beliefs and cultures appropriate to their time; adaptation of beliefs and customs to appropriate to locality
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54