0146542Laos Ethnic Groups
กลุ่มชาติพันธุ์ในลาว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
กำเนิดชาติพันธุ์และชนเผ่าในลาว วิถีของชนเผ่าต่างๆ ทั้งในลาวสูง ลาวเทิง ลาวลุ่ม และชนกลุ่มน้อยต่างๆ ทั้งวิถีทางวัฒนธรรม วิถีทางกรเมือง การปกครอง และบทบาททางสังคมในอดีตถึงปัจจุบันOrigins of racial and ethnic groups in Laos, and the ways of life in highland Laos, lowland Laos and other minority groups; including culture, politics, government, and social roles from past to present
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet