0146513Research Status of Lao Studies
สถานภาพการวิจัยลาวศึกษา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สถานภาพงานวิจัยด้านลาวศึกษาและพัฒนาการของการศึกษาด้านลาวศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมวิเคราะห์ วิจารณ์ ให้เห็นถึงภาพรวมของประเด็นในการวิจัย วิธีการที่ใช้ผลการวิจัยชี้แนวโน้มการวิจัยที่ควรทำในอนาคต นำเสนอความคิด และแนวทางในการวิจัย
โดยใช้หลักวิชาการด้านลาวศึกษาและระเบียบวิธีวิจัย

Research status of Lao studies, the development of methodoldgy in Lao studies; both in Laos and abroad; analyzing and criticizing on the overall research issues; methods; and research results; identifying trend of research that
should be done in the future; presenting ideas and research guidelines on the basis of academic theory and procedures of research work.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54