0146509Research Status of Lao Literature
สถานภาพการวิจัยทางวรรณคดีลาว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สถานภาพงานวิจัยด้านวรรณคดีลาว พัฒนาการของการศึกษาด้านวรรณคดีลาว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมวิเคราะห์ วิจารณ์ ให้เห็นถึงภาพรวมของประเด็นในการวิจัย วิธีการที่ใช้ผลการวิจัย ชี้แนวโน้มการวิจัยที่ควรทำในอนาคต นำเสนอความคิด
และแนวทางในการวิจัย โดยใช้หลักวิชาการภาษาและระเบียบวิธีวิจัย

Research status of Lao Literature, the development of methodoldgy in Lao Literature; both in Laos and abroad; analyzing and criticizing on the overall research issues; methods; and research results; identifying trend of research
that should be done in the future; presenting ideas and research guidelines on the basis of academic theory and procedures of research work.
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet