0146508Seminar in Lao Research
สัมมนางานวิจัยภาษาลาว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายประเภท และขอบเขตของการวิจัยด้านภาษาโดยทั่วไป การวิจัยด้านภาษาลาว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ วิเคราะห์ วิจารณ์งานวิจัยโดยใช้หลักวิชาการภาษาและระเบียบวิธีวิจัย เป็นพื้นฐานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยวิธีการสัมมนา


Significance type and scope of research in language in general; research work in Laos and abroad; analysis of research work on the basis of academic theory;
language and procedures of research work; exchange of opinion through the seminar process.
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet