0146402Logic and Lao Language
ตรรกวิทยาทางภาษา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
กฏเกณฑ์การใช้เหตุผลในภาษา การพิสูจน์แบบอุปนัย และนิรนัย กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการแสดงเหตุผลตามวิธีตรรกวิทยา เทียบเคียงกับระเบียบภาษาทางไวยากรณ์ วิเคราะห์เทอม ประโยคอ้างอิง ประโยคสรุป เหตุผลวิบัติ
การพิจารณาตัดสินความสมเหตุสมผลของประโยคข้อความและบทความ

Rules of reasoning in the language; deductive and inductive proofs; the process and criteria for the logical reasoning in analogy with grammatical language rules; analyses of terms, the reference sentence, the conclusive sentence and
absurd reasons; and judgements of logicalities of the sentence, passage and article.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55