0146314Lao Drama Literature
วรรณคดีการละครลาว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายของละคร บทละครและวรรณคดีการละคร ประวัติพัฒนาการการละครลาว ขนบการแสดงละครแต่ละประเภท ลักษณะของบทละครและวรรณคดีการละครแต่ละชนิด วรรณคดีการละครเด่น ๆ ของลาว ทั้งละครรำ ละครร้อง ละครพูด
แนวคิดการวิเคราะห์วิจารณ์

Definition of a drama (a play), the book of a drama (a play) and drama literature; history and developments of the Lao drama; drama performance convention of each type of drama; characteristics of each type of dramas and drama
literature; prominent Lao drama literature in terms of dance drama, musical comedy (opera) and dialogue drama; and guidelines for analyzing and criticizing dramas.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55