0146312Niras Literature
วรรณคดีนิราศ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะวรรณคดีนิราศ ลักษณะร่วมและลักษณะต่างของวรรณกรรมนิราศในยุคแรก และยุคปัจจุบัน รูปแบบ เนื้อหา ภาษา สำนวน กระบวนความที่ปรากฎในวรรณคดีนิราศ


Characteristics of Niras literature; common characteristics and different characteristics of Niras in the first period and in the modern period; forms, contents, languages, writing styles and subject matters appearing in Niras.
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet