0146312Niras Literature
วรรณคดีนิราศ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะวรรณคดีนิราศ ลักษณะร่วมและลักษณะต่างของวรรณกรรมนิราศในยุคแรก และยุคปัจจุบัน รูปแบบ เนื้อหา ภาษา สำนวน กระบวนความที่ปรากฎในวรรณคดีนิราศ


Characteristics of Niras literature; common characteristics and different characteristics of Niras in the first period and in the modern period; forms, contents, languages, writing styles and subject matters appearing in Niras.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55