0146308Tranformation of Lao Archival Material
การปริวรรตเอกสารโบราณลาว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
เอกสารและวรรณกรรมสำคัญที่เขียนด้วยอักษรลาวโบราณ ในด้านลักษระอักษร อักขรวิธี ลักษณะภาษา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี


Study important document and literature written by ancient Lao alphabet in terms of alphabet characteristics, written system, language characteristics, culture, history, and archeology.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54