0146306Lao Tale Literature
วรรณกรรมนิทานลาว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะและประวัติวรรณกรรมนิทาน ขนบนิยมในการแต่ง รูปแบบ เนื้อหา ภาษาและคุณค่าของวรรณกรรมนิทาน


Characteristics and history of tale literature; popular convention of writing, forms, contents, languages and virtues of tale literature.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54