0146204Lao Etymology
นิรุกติศาสตร์ลาว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติการศึกษานิรุกติศาสตร์ ทฤษฎีนิรุกติศาสตร์สากล ผลงานการศึกานิรุกติศาสตร์ลาว การเปลี่ยนแปลงคำ ความหมายและภาที่ใช้ในภาษาและวรรณคดีลาว


History of etymology study; international etymological theories; works of studies in Lao etymology; word changes, meaning changes and language changes as used in the Lao language and literature.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55