0146204Lao Etymology
นิรุกติศาสตร์ลาว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติการศึกษานิรุกติศาสตร์ ทฤษฎีนิรุกติศาสตร์สากล ผลงานการศึกานิรุกติศาสตร์ลาว การเปลี่ยนแปลงคำ ความหมายและภาที่ใช้ในภาษาและวรรณคดีลาว


History of etymology study; international etymological theories; works of studies in Lao etymology; word changes, meaning changes and language changes as used in the Lao language and literature.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54