0146202Lao-Thai Relationship
ความสัมพันธ์ลาว-ไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความสัมพันธ์ระหว่างลาว-ไทย ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน ด้านเศรษฐกิจการเมือง และศิลปวัฒนธรรม


Lao-Thai Relationship from the ancient time to the present, concerning language, economy, politics, art and culture.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54