0146104Developments of Lao Literature
พัฒนาการของวรรณคดีลาว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พัฒนาการของวรรณกรรมลาวในด้าน รูปแบบ เนื้อหา แนวคิดและกลวิธีการประพันธ์ตั้งแต่สมัยล้านช้างถึงปัจจุบัน


Developments of Lao literature in forms, contents, themes and writing techniques from the Lanchang period up to the present period.
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet