0136720Seminar on Fine Arts and Architecture of Vietnam
สัมมนาศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมเวียดนาม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม การสำรวจศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ และสถาปัตยกรรมในเวียดนาม การวิเคราะห์ให้เห็นถึงลักษณะและเอกลักษณ์ทางความคิดการถ่ายทอดชีวะทัศน์และโลกทัศน์ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ทางศิลปกรรม และสถาปัตยกรรม


General Knowledge of fine arts and architecture; reviews of the varieties of the fine arts and architecture in Vietnam, the analysis of the characteristics and unique thoughts, the transmission of bio-views and world views through the processes of
creation of fine arts and architecture.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54