0136718Seminar on Historical Arts and Archeology of Vietnam
สัมมนา ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีเวียดนาม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การสัมมนาพัฒนาการทางศิลปะและโบราณคดีของเวียดนามเชื่อมโยงให้เห็นถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น อัตลักษณ์ทางความคิด โลกทัศน์ และชีวทัศน์ของบุคคลที่สะท้อนผ่านกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะ และหลักฐานทางโบราณคดีในสมัยต่าง ๆ


Seminar in the development of Vietnamese arts and archaeology related to local wisdom, auto-characteristic conception, worldviews and bio-views reflected through the creativity of arts and archaeology in different periods.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54