0136716Seminar on the Religious Influence in Vietnam Society
สัมมนาอิทธิพลของศาสนาต่อสังคมเวียดนาม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
อิทธิพลของศาสนาต่อสภาพสังคม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่และการเปลี่ยนแปลงในสังคมชาวเวียดนามแต่ละยุคสมัย


Influences of the religion on social aspects, way of life, living, and changing of Vietnam society in differrent periods.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54