0136714Seminar on Vietnamese Culture
สัมมนาวัฒนธรรมเวียดนาม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อของกลุ่มชนต่าง ๆ ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม


Tradition, rites and beliefs of divergent groups in the Socialist Republic of Vietnam.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54