0136706Seminar on the Research Paradigm Process in Folklore
สัมมนากระบวนทัศน์การวิจัยทางคติชนวิทยา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สถานภาพการวิจัยทางคติชนวิทยา การประเมินสถานภาพขององค์ความรู้แนวคิดทฤษฎีและวิธีการศึกษา การสำรวจและเรียบเรียงวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การวางแผนออกแบบการวิจัย การจัดทำเค้าโครงวิทยานิพนธ์


Dicussion on research status in folklore study; assessment of the knowledge, concepts, theories and methodology, reviews and arrangement of related literature, research design planning and thesis proposal development.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54