0136705Seminar on Contemporary Vietnamese Literature
สัมมนาวรรณกรรมเวียดนามปัจจุบัน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สัมมนาประเภทและลักษณะวรรณกรรมร่วมสมัยของเวียดนามตั้งแต่ศตวรรษที่ 20 ถึงปัจจุบัน ในด้านรูปแบบ เนื้อหา ความสัมพันธ์กับสังคมตลอดจนอิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศที่มีต่อวรรณกรรมเวียดนามร่วมสมัย การสำรวจและเรียบเรียงวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง วางแผนออกแบบการวิจัย การ
จัดทำเค้าโครงวิทยานิพนธ์

Dicussion on types and characteristics of Vietnamese contemporary literature from the 20 (th) century to present, terms fo forms, contents, relationships with society, and influences of foreign literature on Vietnamese contemporary literature; reviews and
arrangement of related literature, research design planning and thesis proposal development.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54