0136704Seminar on Dialect and Local Literature of Vietnam
สัมมนาภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นเวียดนาม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สถานถาพการวิจัยทางด้านภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น การประเมินสถานภาพขององค์ความรู้แนวคิดทฤษฎีและวิธีการศึกษาการสำรวจและเรียบเรียงวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การวางแผนออกแบบการวิจัย การจัดทำเค้าโครงวิทยานิพนธ์


Discussion on research status in dialect and local literature study; assessment of status of knowledge, concepts, theories methodology of survey study and the arrangement of related literature, research design planning, thesis proposal development.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54