0136703Seminar on Individual Works
สัมมนาผลงานเฉพาะบุคคล
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ผลงานของนักวิชาการหรือปราชญ์ด้านเวียดนามศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นระดับภูมิภาคหรือระดับนานาชาติ การวิเคราะห์วิสัยทัศน์และกระบวนทัศน์ในการสร้างองค์ความรู้ เนื้อหาสาระขององค์ความรู้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากองค์ความรู้ต่อวงวิชาการหรือชุมชน


Works of academics or scholars in Vietnamese study; ones who are excellent at the local or international level; analysis of vision and the paradigm process of constructing a body of knowledge, contents of the knowledge, impacts resulting from the
Knowledge on academic fields or community.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54