0136701Seminar on Research Status of Vietnamese Language and Literature
สัมมนาสถานภาพการวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมเวียดนาม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สถานภาพการวิจัยด้านภาษาและวรรณกรรมเวียดนาม พัฒนาการของการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาษาและวรรณกรรมเวียดนาม ความหลากหลายของวิทยวิธีในการศึกษาวิจัยภาษาและวรรณกรรมเวียดนาม แนวโน้มของการศึกษาวิจัยในอนาคต


Discussion on research status of Vietnamese language and literature; the development of research study related to Vietnamese language and literature; the diversity of research methodology of Vietnamese language and literature and the tendency of
research study in the future.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54