0136608Comparative Analysis of Vietnamese – Thai Grammar
การวิเคราะห์ไวยากรณ์เวียดนาม-ไทย เปรียบเทียบ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-2-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การวิเคราะห์ไวยากรณ์ภาษาไทยและภาษาเวียดนามในเชิงเปรียบเทียบ ตามหลักภาษาศาสตร์และไวยากรณ์เปรียบเทียบ


Comparative analysis of Vietnamese and Thai syntax according to linguistics’ principles and comparative grammar
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54