0136529History of Vietnamese Literature from the 20th Century to Present
ประวัติวรรณกรรมเวียดนามยุคศตวรรษที่ 20 ถึงปัจจุบัน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติวรรณกรรมเวียดนามยุคศตวรรษที่ 20 ถึงปัจจุบัน ทั้งด้านเนื้อหา ภาษา แนวคิดที่ปรากฏ กลวิธีนำเสนอของกวีและนักเขียน แนวทางการสืบสร้างประวัติวรรณกรรม


History of Vietnamese literature from the 20th century to present in aspects of content, language styles, attitude, techniques, and strategies of the presentation by poets and writers; processes of sustaining Vietnamese history
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54