0136523Vietnamese for Specific Purposes
ภาษาเวียดนามเฉพาะกิจ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะและขอบเขตของการใช้ภาษาเวียดนามในวงวิชาชีพต่างๆ วิเคราะห์การ ใช้คำ สำนวน โวหารและลีลาในการเขียนเฉพาะวงการและศาสตร์ต่างๆได้แก่ วิชาการสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์
การประพันธ์ การสื่อสารมวลชน วงการธุรกิจรวมทั้งการใช้ภาษาในวงราชการ

Characteristics and scope of the use of Vietnamese in different professions; analysis of word use, idioms, rhetoric and style in specific purpose writing and in various sciences such as social sciences, pure sciences, applied sciences,
composition, mass communication, business and official language
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54