0136514Research Status of Vietnamese Studies
สถานภาพการวิจัยทางเวียดนามศึกษา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สัมมนางานวิจัยด้านเวียดนามศึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัยด้านเวียดนามศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ วิเคราะห์วิจารณ์ให้เห็นถึงภาพรวมของประเด็นในการวิจัย วิธีการที่ใช้ ผลการวิจัย
ชี้แนวโน้มการวิจัยที่ควรทำในอนาคต นำเสนอความคิด และแนวทางในการวิจัยโดยใช้หลักวิชาการและระเบียบวิธีวิจัย

Seminar on research of Vietnamese Studies; sharing opinion on Vietnamese Studies research both in Vietnam and abroad; analyzing and criticizing on the overall research issues, methods, and research results; identifying
trend of research that should be done in the future; presenting ideas and research guidelines on the basis of academic theory and procedures of research work
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet