0136511Theories and Guidelines of Literary Criticism
ทฤษฎีและแนวทางในการวิจารณ์วรรณกรรม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทฤษฎีและแนวทางการวิจารณ์วรรณคดีที่สำคัญ ๆ ในด้านประวัติความเป็นมา แนวคิดสำคัญและระเบียบวิธีในการวิจารณ์ ฝึกวิจารณ์วรรณกรรมเวียดนามตามแนวทฤษฎีที่ศึกษา


Important theories and guidelines of important literary criticism in the aspects of origin, important concept, and criticism methodology; practice criticizing Vietnamese literature in accordance with studied theories
เวลา 




  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet