0136504Research Status of Vietnamese Language
สถานภาพการวิจัยทางภาษาเวียดนาม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สถานภาพของงานวิจัยภาษาเวียดนาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัยภาษาเวียดนามทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมวิเคราะห์วิจารณ์ให้เห็นถึงภาพรวมของประเด็นในการวิจัย วิธีการที่ใช้ ผลการวิจัย
ชี้แนวโน้มการวิจัยที่ควรทำในอนาคต นำเสนอความคิด และแนวทางในการวิจัยโดยใช้หลักวิชาการภาษาและระเบียบวิธีวิจัย

Status of Vietnamese language research; sharing opinion on Vietnamese language research both in Vietnam and abroad; analyzing and criticizing on the overall research issues, methods, and research results; identifying trend of research that
should be done in the future; presenting ideas and research guidelines on the basis of academic theory, language, and procedures of research work
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54