0136501Evolution of Vietnamese Literature
พัฒนาการวรรณคดีเวียดนาม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พัฒนาการของวรรณกรรมเวียดนามในด้านรูปแบบ เนื้อหา แนวคิดและกลวิธีการประพันธ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน


Evolution of Vietnamese literature in the aspects of form, content, concept, and composition strategies from past to present
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54