0136499Internship
การฝึกประสบการณ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต6 (1-12-12)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การฝึกงานในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ตามความสนใจและสอดคล้องกับวิชาที่ศึกษา การนำความรู้ที่ได้จากการศึกษารายวิชาต่างๆไปประยุกต์ใช้กับองค์กรต่างๆนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเสนอผลการฝึกงานเป็นรายงานประกอบการสัมมนา ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมงต่อภาคเรียน


 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54