0136320Contemporary Vietnamese Economy, Politics and Society
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมเวียดนามปัจจุบัน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สภาพเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมเวียดนามในปัจจุบัน แนวโน้มของเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมเวียดนามในอนาคต


Study of the economy,politics and society in the present Vietnam,trends in the economy,politics and society in the future Vietnam
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54